strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla oświaty i JST

Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - planowanie przez zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ewaluacja podejmowanych działań nauczycieli    

Cel szkolenia:

 • Planowania działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Trafne  wykorzystanie informacji zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
 • Specyfika funkcjonowania ucznia z upośledzeniem umysłowym w szkole oraz symptomy zaburzeń w zakresie procesów poznawczych 
 • Organizacja pracy na lekcji i planowanie pomocy psychologicznej dla ucznia –warunki zewnętrzne, formy, metody i konieczność nawiązania współpracy z rodzicami ucznia – konstruowanie IPET dla ucznia przez zespół nauczycieli
 • Ewaluacja podejmowanych działań i modyfikacje w zakresie realizacji założeń IPET


Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli gimnazjum - forma warsztatowa - grupa do 25 osób, czas realizacji - 2 spotkania po 4 godz.
 • rady pedagogicznej gimnazjum - grupa do 30 osób czas realizacji – 5 godz.
 • nauczycieli szkoły podstawowej - forma warsztatowa - grupa do 25 osób, czas realizacji - 2 spotkania po 4 godz.
 • rady pedagogicznej szkoły podstawowej - grupa do 30 osób czas realizacji – 5 godz. 


Efekty, korzyści 

Uczestnik nabywa umiejętność

 • Wykorzystania diagnozy  i  zaleceń zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej do konstruowania IPET
 • Krótkiej charakterystyki procesów poznawczych ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim
 • Dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia upośledzonego umysłowo w oparciu o informacje z orzeczenia, inną dokumentację ucznia, wybrane narzędzia do oceny poziomu percepcji słuchowej, percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej .
 • Zaplanowania pracy z uczniem upośledzonym umysłowo z uwzględnieniem indywidualizacji 


Cena szkolenia do uzgodnienia i zależy od zakresu usługi.

Bliższe informacje pod numerem tel. 881 041 038 w godzinach 9.00 - 16.00 lub pod adresem sekretariat@dialogplus.pl